ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรของบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

C
T
E
C
H

  • C – Customer | ให้บริการต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  • T – Teamwork | ร่วมมือ ร่วมใจทำงานกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • E – Efficiency | ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้มากที่สุด
  • C – Challenge | ทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความท้าทาย ในทุกงาน ทุกโครงการ ทุกโปรเจค
  • H – Headship | มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบ


ระบบรักษาความปลอดภัย ไอทีโซลูชั่น