CORETECH SMART NETWORK

 

ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน (Network infrastructure) นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันการวางระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรองรับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วขององค์กร

 
บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ให้คำแนะนำ ออกแบบและติดตั้ง ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งโครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียมต่างๆ

 
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน

  • มีความรวดเร็วในส่งสัญญาณหรือข้อมูลต่างๆ
  • ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความเชือมั่นขององค์กร