ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในนามบริษัท คอร์เทค อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อ ประกอบธุรกิจ ออกแบบ จำหน่าย ให้เช่า และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัย ต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   ด้วยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทในปี 2558 ด้วยศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจจับแจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุก ระบบสแกน ตรวจสอบโลหะ ระบบสแกนตรวจสอบวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ ระบบความคุมการเข้าออกและ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น
   โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาผนวกเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ
“ENVISION THE FUTURE OF TECHNOLOGY”