d

เข้าร่วมอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2560 บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี 2560 ณ อาคาร AGR โดยได้รับการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยทั้งในภาคอบรมและภาคปฏิบัติ

 

 

#กิจกรรม #ซ้อมหนีไฟ